Privacybeleid

Deze website is eigendom van Schrijnwerkerij Kris Drieghe. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Dorpstraat 64, 9260 Serskamp

Telefoon: 0495 35 81 87

E-mail: schrijnwerkerijkrisdrieghe@gmail.com

Ondernemingsnummer: BE0436.418.539

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schrijnwerkerij Kris Drieghe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •  Voor- en achternaam
 •  E-mailadres
 • Telefoon nummer
 • Bedrijfsnaam, adres gegevens bedrijf, btw-nummer
 •  Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via schrijnwerkerijkrisdrieghe@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Schrijnwerkerij Kris Drieghe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Schrijnwerkerij Kris Driegheanalyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar het is logisch dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schrijnwerkerij Kris Drieghebewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Zolang u klant bent bij Schrijnwerkerij Kris Drieghe worden uw gegevens bewaard.
 • Als men geen klant meer is, worden persoonsgegevens verwijderd binnen de 3 maanden, uitgenomen de gegevens die Schrijnwerkerij Kris Drieghe wettelijk moet bijhouden, zoals bijvoorbeeld facturen en boekhoudkundige documenten.
 •  Bij een prospect worden de persoonsgegevens verwijderd  3 maand na het laatste contact.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schrijnwerkerij Kris Drieghe verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schrijnwerkerij Kris Drieghe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar schrijnwerkerijkrisdrieghe@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs hetzij per e-mail naar (schrijnwerkerijkrisdrieghe@gmail.com), per post naar Dorpstraat 64, 9260 Serskamp, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart. We reageren zo snel mogelijk, binnen de vier weken, op uw verzoek .

Schrijnwerkerij Kris Drieghewilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schrijnwerkerij Kris Drieghe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via schrijnwerkerijkrisdrieghe@gmail.com.

Laatst gewijzigd op 07/04/2023.